A Fundación Profesor Novoa Santos convoca axudas destinadas a financiar proxectos de innovación cuxo obxectivo sexa o desenvolvemento de produtos ou servizos e/ou a súa translación ou transferencia á práctica clínica ou ao sector produtivo. Neste sentido, as solicitudes poderán ser presentadas por grupos de investigación adscritos ao INIBIC ou por profesionais das Áreas Sanitarias de Coruña-Cee e Ferrol no momento de publicación da presente convocatoria e versar sobre resultados de I+D+i propios.

Financiaranse gastos relacionados co desenvolvemento de prototipos, probas de concepto, estudos de viabilidade, prepatentabilidad, liberdade de operación, gastos de protección de resultados e outras accións similares dirixidas á transferencia de resultados. Ditas accións poderán versar sobre dispositivos, ferramentas de diagnóstico, novas terapias e procedementos de atención sanitaria, así como sistemas de xestión sanitaria e organizativa e sistemas de soporte.

As solicitudes presentaranse de forma electrónica a través da seguinte dirección de correo electrónico: fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es indicando no asunto: Solicitude axudas proxectos de transferencia de resultados.

A contía máxima asignada a cada proxecto será de 15.000 euros.

A duración máxima establecida para a realización das actividades incluídas en cada un dos proxectos que se financien é de 18 meses a contar desde a data de concesión.

O prazo para a recepción de solicitudes comeza o 23 de decembro de 2021 e finaliza o día 31 de marzo de 2022.

Bases da Convocatoria: