A Fundación Profesor Novoa Santos convoca axudas destinadas a financiar proxectos de investigación cuxo obxectivo principal sexa a xeración de coñecemento e resultados preliminares que permitan aos grupos emerxentes e asociados impulsar as súas liñas de I+D+i e incrementar as posibilidades de obtención de financiamento para a continuidade das mesmas noutras convocatorias de axudas públicas e privadas.

As solicitudes deben estar dirixidas necesariamente por investigadores adscritos ao INIBIC que sexan coordinadores dos grupos categorizados como emerxentes ou asociados no momento de publicación da convocatoria, con independencia de que poidan contar coa colaboración doutros grupos ou unidades cuxa participación sexa necesaria para alcanzar os obxectivos expostos.

A contía máxima asignada a cada proxecto será de 25.000 euros.

A duración máxima establecida para a finalización dos proxectos é de 18 meses a contar desde a data de concesión.

As solicitudes presentaranse de forma electrónica a través da seguinte dirección de correo electrónico: fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es indicando no asunto: Solicitude axudas proxectos grupos emerxentes e asociados.

O prazo para a recepción de solicitudes comeza o 23 de decembro de 2021 e finaliza o día 28 de febreiro de 2022.

Bases da Convocatoria: