Saíu publicada a convocatoria correspondente ao ano 2023-2024 do programa de cooperación cultural, científica e pedagóxica IACOBUS ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN, cuxo período de presentación de candidaturas é do 15 de novembro ao 15 de decembro de 2023 ás 23:59h (hora española).

O obxectivo principal deste programa é fomentar a cooperación e intercambio entre institucións de ensinos superior e centros tecnolóxicos da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal para a posta en común de actividades formativas, investigadoras e divulgativas a través dun sistema de intercambio transfronteirizo de profesores, persoal de investigación, persoal administrativo e de servizos, xestores da innovación e técnicos de I+D+i entre as institucións e centros tecnolóxicos colaboradores.

Os candidatos deberán reunir as seguintes características:

  • Ter contrato/relación investigadora en vigor no período de realización de a estancia e estar en condicións de poder traballar no país no que solicita a estancia.
  • Estar en condicións de cumprir os requisitos necesarios para ser beneficiarios dunha axuda no país de orixe.
  • Desempeñar as súas funcións nalgunha das entidades identificadas na convocatoria.
  • Formular a súa candidatura para unha institución distinta á do seu país de orixe.
  • En o caso de participantes con contratos de traballo/investigación asinados con outras entidades financiadoras, pero que desenvolvan o seu traballo/investigación nas entidades participantes en IACOBUS, deberán obter confirmación por escrito de estas últimas que confirmen a súa elixibilidade para participar no programa IACOBUS.

Estas axudas son incompatibles coas percepcións doutras remuneracións en concepto de gastos de desprazamento, aloxamento ou manutención. As estancias deberán levar a cabo desde o 1 de marzo ata o 31 de xullo de 2024. Só se admitirá unha solicitude por candidato para realizar unha soa estancia.

Cada candidato deberá contactar coa institución de destino onde quere realizar a súa estancia acordando as datas, duración da estancia e o tema de estudo. O proxecto proposto deberá ser congruente coas prioridades da Eurorregion Galicia-Norte de Portugal, recollidas fundamentalmente en a RIS3T e en o PIC 21-27.

As cartas de aceptación das institucións de orixe e destino son unha condición indispensable para a aceptación da candidatura.

Xestora de Contacto: Portal Ramos Vieiro
Correo: portal.ramos.vieiro@sergas.es
Teléfono: 981176844
Extensión interna: 292176
Ligazón WEB: http://iacobus.gnpaect.eu/