Requisitos:

 • Nacionalidade española.
 • É requisito imprescindible acharse en posesión do título de doutor por unha universidade española ou estranxeira, no momento da presentación da solicitude. Nesta convocatoria darase preferencia aos candidatos que obtivesen o grao de doutor entre 2017 e 2021.
 • Estar admitido nunha universidade ou centro de investigación estranxeiro para o ano 2022.
 • Coñecemento suficiente do inglés ou do idioma do país de destino.
 • Estas Bolsas están destinadas a promover a primeira estancia postdoutoral no estranxeiro, polo que non serán candidatos elegibles aqueles que o 30 de xuño de 2021 realizasen unha estancia no estranxeiro igual ou superior a un ano.

Condicións:

 • Estas bolsas teñen unha duración dun ano, prorrogable por un segundo ano previo informe do Consello Científico da Fundación. O goce da Bolsa terá lugar entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022.
 • Dotación económica: 2.400 euros mensuais NETOS.
 • A Fundación farase cargo dos gastos de viaxe en avión de ida e volta en clase turista, ou do equivalente por outro medio, desde o lugar de residencia habitual do titular da Bolsa ata o centro de estudos no estranxeiro, segundo o traxecto e condicións propostas pola axencia de viaxes concertada pola Fundación Ramón Areces. En ningún caso reembolsaranse gastos de viaxes organizadas con outras axencias.
 • As reservas de viaxe incluirán un PAQUETE DE SEGUROS, que cubrirá, tanto as INCIDENCIAS PROPIAS DA VIAXE (extravío de equipaxe, perda ou cancelación de voos, etc.) como GASTOS MÉDICOS durante a súa estancia.
 • Os adxudicatarios destas Bolsas, deberán subscribir un Compromiso de Aceptación, no que figurarán as condicións e normas que han de aplicarse durante o goce da Bolsa. As estipulacións do devandito Compromiso de Aceptación serán de obrigado cumprimento polos adxudicatarios destas Bolsas.
 • As Bolsas a que esta convocatoria refírese concédense exclusivamente para a realización de estudos en universidades e centros de investigación no estranxeiro, polo que non están comprendidas dentro do ámbito de aplicación do Real Decreto 63/2006 do 27 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do Persoal Investigador en Formación, circunstancia que o solicitante recoñecerá expresamente no formulario de Solicitude da Bolsa.

Xestor de Contacto: Graciela Fernández Lanzo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Bases da Convocatoria