Portal de transparencia

De acordo ao establecido na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno  a Fundación Profesor Nóvoa Santos (FPNS) publica a seguinte información para garantir a transparencia institucional:

Subvencións e axudas públicas

Convenios de colaboración

Plan de actuación

Contas anuais