Política de protección de datos e aviso legal

O Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais establecen a necesidade de proporcionar información acerca do tratamento de datos de carácter persoal que se realiza pola Fundación Profesor Novoa Santos (FPNS) tanto no que se refire ás actividades das cales é responsable de tratamento como aqueloutras que efectúa como encargada de tratamento.