Política de protección de datos e aviso legal

Política de protección de datos da Fundación Profesor Novoa Santos

Información xeral sobre protección de datos

O Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais establecen a necesidade de proporcionar información acerca do tratamento de datos de carácter persoal que se realiza pola Fundación Profesor Novoa Santos (FPNS) tanto no que se refire ás actividades das cales é responsable de tratamento como aqueloutras que efectúa como encargada de tratamento.

A información que proporcionamos a continuación é complementaria da xa establecida nos documentos e formularios que utilizamos e proporcionamos no desenvolvemento dos procedementos e servizos xestionados pola FPNS.

Política de protección de datos como responsable de tratamento

Responsable do tratamento

Fundación Profesor Novoa Santos, con C.I.F: G – 15.335.219 e domicilio social en Avd. As Xubias, 84. C. P. 15006. A Coruña, España, é a responsable de tratamento no que respecta ás actividades de tratamentos que efectúen baixo a súa responsabilidade directa. Pode contactar cos seus responsables legais a  través da dirección de correo electrónico: fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es ou no teléfono: 981 17 81 50.

Tamén pode contactar coa nosa Delegada de Protección de Datos (DPD) a través do seguinte correo electrónico: DPO.FPNS.coruna@sergas.es

Os datos de carácter persoal que se puidesen solicitar directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade da Fundación Profesor Novoa Santos (FPNS).

Finalidade

A finalidade do tratamento dos datos corresponde a cada unha das actividades de tratamento que realiza a FPNS como responsable e que é necesario levar a cabo para o noso funcionamento. Xestionamos información de carácter persoal dos nosos traballadores, dos nosos clientes ou colaboradores, ou de persoas que nos facilitan a súa información profesional e académica ben de maneira voluntaria ou ben porque se presentan a unha convocatoria para prover un posto de traballo.

Legitimación

O tratamento dos datos realízase para o cumprimento de obrigacións legais por parte de a FPNS, para o cumprimento das relacións contractuais asumidas pola FPNS como parte, en base a un interese lexítimo propio de a FPNS, así como por obter o consentimento (mediante unha clara acción afirmativa) do titular da información que é necesario tratar.

Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa aplicable á actividade concreta.

Comunicación de datos

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal ou consentimento do titular da información.

Dereitos dos interesados

A normativa de protección de datos antes indicada establece unha serie de dereitos aos titulares da información que manexamos no desenvolvemento das nosas actividades. Estes dereitos son:

  • Dereito de acceso. Pode preguntarnos se estamos a tratar os seus datos e de que maneira.
  • Dereito de rectificación. Podes pedirnos que actualicemos os seus datos persoais se son incorrectos, e suprimilos se así o desexa.
  • Dereito de limitación do tratamento. Neste caso unicamente conservaremos os datos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • Dereito de oposición. Tras a súa solicitude de oposición ao tratamento, deixaremos de tratar os datos na forma que nos indique, salvo que por motivos lexítimos imperioso ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións téñanse que seguir tratando.
  • Dereito á portabilidad dos datos. No caso de que nos solicite que os seus datos sexan tratados por outra entidade que se converterá na nova responsable da súa información, procederemos a realizar a portabilidad dos seus datos a quen nos indicou.
  • Dereito de supresión. Pode solicitarnos que eliminemos os seus datos cando xa non sexan necesarios para o tratamento, retire o seu consentimento, sexa un tratamento ilícito ou haxa unha obrigación legal de facelo. Analizaremos o suposto concreto que se nos expoña en base á normativa a ter en consideración e procederemos acorde á mesma.

Exercicio dos dereitos polos interesados

Para o exercicio dos dereitos que lle outorga a normativa de protección de datos é necesario seguir as pautas indicadas a continuación: É necesario que nos remita un escrito identificándose correctamente e indicando o dereito que solicita exercer sobre os seus datos persoais acompañado dunha copia do DNI ou documento oficial que permita verificar a súa identidade, a fin de garantir que só o titular da información é quen solicita o exercicio dos seus dereitos. A información indicada pode remitila á atención do delegado de protección de datos da FPNS, de calquera das formas indicadas a continuación:

  • Correo electrónico: DPO.FPNS.coruna@sergas.es
  • Correo postal: Fundación Profesor Novoa Santos. 1ª Planta, Hospital Teresa Herrera. Avd. As Xubias, 84. C. P. 15006. A Coruña.

Ante calquera dúbida pode porse en contacto con a Delegada de Protección de Datos de a FPNS no teléfono: 981 17 81 50.

A normativa de protección de datos outórgalle o dereito a interpor unha reclamación ante a Delegada de Protección de Datos en primeira instancia e ante a Axencia Española de Protección de Datos (autoridade de control en España en materia de protección de datos), en segunda instancia, cando considere que algún dos seus dereitos non fose respectado. Pode obter máis información sobre como proceder no seguinte enlace web: www.aepd.es

Política de protección de datos como encargado de tratamento

Encargado de tratamento

Fundación Profesor Novoa Santos (FPNS), con C.I.F: G – 15.335.219 e domicilio social en Avd. As Xubias, 84. C. P. 15006. A Coruña, España, como entidade xestora das actividades de investigación e docencia levadas a cabo polo Instituto de Investigación Biomédica A Coruña (INIBIC), o Centro Tecnolóxico de Formación (CTF), a Xerencia de Xestión Integrada da Coruña (XXIAC) e a Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol (XXIF), desenvolve actividades de tratamento de datos de carácter persoal seguindo as pautas de funcionamento establecidas por o responsable de tratamento, a Consellería de Sanidade – Servizo Galego de Saúde (SERGAS) C.I.F: S1511001H.(Pode obter máis información do responsable de tratamento no seguinte enlace web: https://www.sergas.es/a-nosaorganizacion/proteccion-datos)

As actividades enmarcadas nesta relación teñen como finalidade o desenvolvemento de actividades formativas no ámbito da saúde e a investigación biomédica e o desenvolvemento de estudos de investigación biomédica, constitución e desenvolvemento de liñas de investigación no campo da saúde ou a xestión do biobanco da entidade responsable do tratamento. A lexitimación para realizar os tratamentos aquí indicados fundaméntase na normativa aplicable ás actividades concretas e no consentimento dos titulares da información. A información proporcionada conservaráse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa aplicable á actividade concreta. Con carácter xeral non comunicaránse os datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal ou consentimento do titular da información.

A FPNS realiza todos os tratamentos derivados desta relación de encarga de tratamento en base ás pautas de funcionamento establecidas polo responsable de tratamento, a Consellería de Sanidade – SERGAS. Calquera consulta ou exercicio de dereitos poden realizalo ante o seu Delegado de Protección de Datos na dirección de correo electrónico: delegado.proteccion.datos@sergas.es ou na dirección postal: Delegado Protección Datos. Subdirección de Tecnoloxías da Información. Consellería de Sanidade. Edificio Administrativo San Lázaro. C.P: 15781. Santiago de Compostela.

Ante calquera dúbida tamén pode porse en contacto con a Delegada de Protección de Datos de a FPNS no teléfono: 981 17 81 50 ou na dirección de correo electrónico: DPO.FPNS.coruna@sergas.es

Aviso legal

Este portal, cuxo titular é a Fundación Profesor Novoa Santos, con C.I.F: G – 15.335.219 e domicilio social en Avd. As Xubias, 84. C. P. 15006. A Coruña, España, e teléfono 981 17 81 50 está constituído polos sitios web asociados aos dominios: fundacionprofesornovoasantos.es, fundacionprofesornovoasantos.com, fundacionprofesornovoasantos.org, fundacionprofesornovoasantos.gal, inibic.com, inibic.es, inibic.org, inibic.gal.

Propiedade intelectual e industrial

O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen á FPNS e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Responsabilidade dos contidos

A FPNS non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros desde os que poida accederse ao portal. A FPNS tampouco responde pola legalidade doutros sitios web de terceiros, que puidesen estar vinculados ou enlazados desde este portal. A FPNS resérvase o dereito a realizar cambios no sitio web sen previo aviso, ao obxecto de manter actualizada a súa información, engadindo, modificando, corrixindo ou eliminando os contidos publicados ou o deseño do portal. A FPNS non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da devandita información.

Reprodución de contidos

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos publicados no portal.

Portal de transparencia

A través da información publicada no portal de transparencia, a FPNS atende de forma periódica e actualizada o principio de publicidade activa establecido pola Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, cos mecanismos adecuados para facilitar a accesibilidade, a interoperabilidad, a calidade e a reutilización da información, así como a súa identificación e localización.

Lei aplicable

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.