Obxectivo: formalización de contratos predoctoráis nos centros de adscripción cunha duración de catro anos

Documentación a aportar na primeira fase:

Deberá achegarse, xunto á solicitude electrónica, certificación académica persoal dos estudos realizados, en formato PDF, que acredite os seguintes extremos:

  • Os ensinos cursados para a obtención do título de Grado ou de Licenciado, Enxeñeiro ou Arquitecto. En todo caso deberase seguir o indicado no artigo 8 da convocatoria.
  • A nota media do expediente académico e, no seu caso, a nota media dos títulos cos que se concorre á convocatoria, cando co primeiro non se alcancen os 240 créditos.
  • A acreditación de data de terminación de estudos.

Dirección web de interese:
http://gain.xunta.gal/artigos/321/consolidacion

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
Fin de Plazo de Presentación de Solicitudes: 29 de Octubre a las 14 H
E-Mail: Pilar.Cal.Purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159

BOE
Convocatoria